Naturforvaltning

Skogbruk


Planlegging av skogbruk inspirert av skogøkosystemets naturlige dynamikk. For skogeiere som ønsker omstilling fra flatehogst til selektiv hogst tilbyr vi rådgivning og kurs. Skogvennlig utarbeider skogbruksplaner som inkluderer økologiske prinsipper for naturforvaltning basert på skogeiers mål for skogdrift eller bevaring. Bli med på kurs i blinking og lær å gjøre egen vurdering av økologisk og økonomisk verdisetting av din skog.


Biomangfoldsregistrering og kartlegging av naturområder


Skogvennlig tilbyr registrering og kartlegging av naturtyper, arter, naturområder og landskap etter Artsdatabankens kartleggingssystem Natur i Norge, (NiN 2.0). Vi feltbefarer naturområder, avgrenser naturtyper, beskriver og verdivurderer/kvalitetsvurderer naturtypelokaliteter,

og leverer forvaltningsrelevante naturtypedata til bestiller. Vi benytter kartverktøyet QGIS når vi registrerer naturtyper og arter i felt. 

Forvaltnings- og skjøtselsplaner


Vi utarbeider forvaltnings- og skjøtselsplaner og gir råd om tiltak i skog-, natur- og verneområder. 

Når vi arbeider med skjøtsel, gjør vi det på en så tilnærmet økologisk metode som mulig. Å arbeide med ljå er en aktiv og våken måte å få kontakt med oppgaven du utfører og naturen rundt deg. Riktig verktøy, skarpe blader og godt verneutstyr gjør jobben morsom.

Kurs


-Hva er Natur i Norge? Forklaring av NIN-instruks for relevante aktører (kommuneansatte, utbyggere m.m.)

-Teknisk og teoretisk bruk av motorsag

-Omstilling til selektiv hogst med blinking og måling av volum for bærekrafting beregning av utbytte

-Bruk og vedlikehold av ljå

-Økologisk naturforvaltning

-Økologisk landbruk

-Vi lager tilpassede kurs til grupper av alle størrelser

Økologisk landbruk


Skogvennlig driftes fra et lite småbruk på Skåtøy hvor det dyrkes og selges poteter og grønnsaker. Alt arbeidet utføres på en økologisk måte for hånd uten bruk av maskiner.